Keurmerk Veilig Ondernemen

Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft tot algemeen doel om het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard te Vianen te verbeteren.

 

KVO Certificaat

De bedrijventerrein De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard voldoen aan de voorwaarden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Na een audit heeft Kiwa het KVO Certificaat verstrekt.

Speerpunten van het project KVO zijn:

  • Veiligheid (camera’s, surveillance etc); 
  • Parkmanagement;
  • Schoon & representatieve uitstraling. 

Sommige verzekeraars geven aan bedrijven op KVO-gecertificeerde terreinen een korting op de premie. Hiervoor dient u het KVO-certifficaat te overhandigen. Deze vind u achter de onderstaande knop.

KVO-Certificaat

 

Projectgroep KVO Bedrijventerreinen Vianen

Het KVO-project wordt uitgevoerd door de Projectgroep KVO Bedrijventerreinen Vianen en bestaat uit de volgende partijen: 

  • Ondernemers vertegenwoordigd door bestuurders BIZ Bedrijventerreinen Vianen; 
  • Gemeente Vijfheerenlanden; 
  • Brandweer (VRU); 
  • Politie;
  • Securitas Beveiliging B.V., verantwoordelijk voor beveiliging; 
  • DZP B.V., actief als parkbeheerder. 

 De samenwerking tussen deze partijen is vastgelegd in een convenant.

 

Activiteiten Projectteam en Aandachtspunten

Het Projectteam komt viermaal per jaar overleg en verzorgt tweemaal per jaar een schouw. Hierbij ligt de focus op de onderwerpen schoon, heel en veilig. De prioriteiten zijn vastgesteld o.b.v. de schouwen, bij de ondernemers afgenomen enquêtes en overige input van bij het terrein betrokken partijen. De voornaamste onderwerpen waar het projectteam zich op richt zijn:

 

a. Collectieve camerabewaking: uitbreiding, vernieuwing en beheer 

Het continueren, vernieuwen en optimaliseren van het bestaande camerabewakingsnetwerk op de bedrijventerreinen. Het huidige netwerk is als onderdeel van het KVO gerealiseerd en werd beheerd met de contributie-inkomsten van de SBBV. Met de realisatie van de BIZ worden de kosten eerlijker verdeeld. Met beveiliger Securitas Beveiliging B.V. wordt nu bekeken op welke wijze de camerabewaking verbeterd kan worden. Doel: het vergroten van de veiligheidssituatie en -beleving, preventieve werking voor criminele en overlastsituaties en het verkrijgen van optimaal opsporingsmateriaal in geval van incidenten.

 

b. Collectieve surveillance 

De introductie van collectieve surveillancerondes over de bedrijventerreinen, aansluitend op bestaande, individuele surveillancerondes, vergroot de veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers. Door deze maatregel collectief vanuit de BIZ uit te voeren kan (kosten)efficiënt te werk worden gegaan. Doel: vergroten van de veiligheid(sbeleving) op de bedrijventerreinen, het voorkomen van overlast- en onveilige situaties en het vergroten van de pakkans van overlastgevers en criminelen.

 

c. Afspraken met gemeente en hulpdiensten 

Met het KVO-projectteam worden centraal afspraken met de gemeente en hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) gemaakt, zodat in geval van calamiteiten of overlastsituaties snel en adequaat kan worden gehandeld. Incidenten of probleemsituaties kunnen gezamenlijk worden aangepakt. Doel: vergroten van de betrokkenheid van ondernemers bij hun bedrijfsomgeving en de veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers.

 

d. Verhogen aangiftebereidheid bij incidenten 

Het stimuleren van aangiften bij incidenten/ criminaliteit door ondernemers, onder meer door het gebruik van digitale aangifte te vergroten. Doel: vergroten van veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers.

 

e. Preventie 

Verstrekken van preventietips (inbraak, overval, brand etc.) aan ondernemers in samenwerking met de gemeente, de politie en brandweer. Doel: vergroten van de veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers.

 

f. AED/ defibrillatoren 

Inventariseren en inzichtelijk maken locaties AED’s op de bedrijventerreinen. Doel: vergroten van de veiligheid voor ondernemers, medewerkers en bezoekers.

 

g. Parkeerproblematiek vrachtwagens 

Inventariseren parkeerproblematiek die veroorzaakt wordt door ladende en lossende vrachtwagens op de bedrijventerreinen. In samenwerking met de gemeente en de brandweer wordt gezamenlijk gezocht naar duurzame oplossingsrichtingen. Doel: verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

 

h. Verkeersveiligheid 

Onderzoek naar verkeersonveilige situaties op doorgangswegen, fietspaden en voetpaden in samenwerking met de gemeente en politie. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de wegen, de rijsnelheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer. In samenwerking met elkaar worden concrete oplossingsmogelijkheden aangedragen. Vanuit het KVO-projectteam wordt gemonitord en aangestuurd op uitvoering. Doel: verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

 

i. Schouwen 

De jaarlijkse dag- en avondschouw over het bedrijventerrein, waarbij de aandachtspunten in het kader van veiligheid, worden geïnventariseerd, vastgesteld en acties/ maatregelen aan worden verbonden, is onderdeel van het KVO. Doel: vergroten van de veiligheid voor ondernemers, eigenaren en bezoekers van het bedrijventerrein.

 

j. Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen 

Vianen heeft een KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen. Deze is tot 15 december 2021 van kracht. Voortzetting van het project is van groot belang om de behaalde resultaten te borgen en om ook in de toekomst de criminaliteit te bestrijden. De audit voor het KVO, waarbij de structurele samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers wordt beoordeeld, wordt gefinancierd vanuit de BIZ. Eens per drie jaar wordt de samenwerking gecertificeerd. Doel: vergroten van de veiligheid voor ondernemers, eigenaren en bezoekers, het verbeteren van uitstraling van er bedrijventerrein en het borgen van de structurele samenwerking tussen convenantpartners. 

 

k. Activiteiten binnen de thema’s Schoon en Representatieve uitstraling 

Het kwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen kan door middel van extra investeringen vanuit de BIZ-organisatie worden verhoogd, zowel in de aanleg als het onderhoud. Doel: het verhogen van het kwaliteitsniveau van het openbaar groen, waardoor het bedrijventerrein een representatieve uitstraling krijgt; Daarnaast vastgoedeigenaren stimuleren om leegstaande panden en buitenterreinen te onderhouden (buitenopslag, onkruid langs de gevel, graffiti, zwerfafval, glazenbewassing) en indien mogelijk op te knappen. 

 

Bovenstaande opsomming van maatregelen is niet limitatief en dient slechts als groslijst voor de activiteiten die zullen worden verricht. Jaarlijks wordt door het BIZ-bestuur en het KVO-projectteam een jaarplan opgesteld waarin de concrete activiteiten en doelen worden opgenomen.