Nieuws

Geplaatst op vrijdag 26 maart 2021

Bericht gemeente inzake opvang asielzoekers

Geachte ondernemers,

In januari 2021 informeerden wij u over drie zoeklocaties voor de mogelijke huisvesting van asielzoekers en statushouders. Eén van deze locaties was het driedelige gebouw aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen. De ondernemers op de bedrijventerreinen in Vianen hebben ons hierover meerdere brieven gestuurd waarin zij hun zorgen en aandachtspunten deelden.

Bij de behandeling van de zoeklocaties in de Commissie WOS van 20 januari 2021 stelde de commissie zich op het standpunt dat er in onze gemeente geen mogelijkheden zijn, en ook geen draagvlak onder de inwoners is, voor een grootschalige opvang van asielzoekers en statushouders. Kleinschalige opvang kan wel een optie zijn, mits dit door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gerealiseerd wordt naar de eisen en wensen van onze gemeente.
De eigenaar van het pand aan de ir D.S. Tuijnmanweg 2-6 heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor het huisvesten van verschillende groepen woningzoekenden. Het college heeft dit principeverzoek beoordeeld. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek zoals dat is ingediend.

 

Wonen op het bedrijventerrein belemmert de omliggende bedrijven sterk in hun bedrijfsuitoefening. Het economische belang zou dan sterk worden geschaad en dat wil het college voorkomen.

Het college is zeer doordrongen van de noodzaak om deze doelgroepen te huisvesten. Het college wil daarom voor de zomer een inventarisatie van locaties binnen onze gemeente waar dit in kleine aantallen kan.

 

Dit betekent dat er is besloten dat er geen asielzoekers en andere groepen woningzoekenden worden opgevangen in dit pand. Wel staat het de eigenaar van het pand vrij om een gewijzigd principeverzoek in te dienen. Mocht dit zo zijn dan zullen wij u daar over informeren.

Namens het college van burgemeester en wethouders

Overzicht