Nieuws

Geplaatst op maandag 16 oktober 2023

Vluchtelingenopvang

Lage Biezenweg 1 Vianen

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de gemeente een vluchtelingenopvang gaat realiseren op bedrijventerrein De Biezen. De gemeente heeft hiervoor het kantoorpand aan de Lage Biezenweg 1 voor een periode van vijf jaar gehuurd. Dit is bij de rotonde naast de A2 en de Parallelweg. 

Op deze locatie zullen vanaf 1 maart 2024 circa 100 vluchtelingen worden gehuisvest. Een gedeelte hiervan verblijft op dit moment in de opvang Kedichem, ook in de gemeente Vijfheerenlanden.

Graag informeren wij u hierbij dat de BIZ geen voorstander is van vluchtelingenopvang op bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein met veel (vracht)verkeer, weinig buitenruimte en dicht tegen de snelweg is naar onze mening niet geschikt voor het huisvesten van mensen.

Op 23 augustus is er een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Waarschijnlijk bent u ook uitgenodigd voor deze avond. Naar aanleiding van deze avond, waar ook een afvaardiging van de BIZ aanwezig was, hebben wij de verantwoordelijke wethouder Hitipeuw een brief gestuurd waarin we onze zorgen uitten. De belangrijkste items die in deze brief zijn:

  • Hoe wordt omgegaan met het gebruik van de buitenruimte gedurende de openingstijden van de omliggende bedrijven?
  • Hoe ziet de invulling van de dagbesteding eruit en wat is de impact hiervan op het bedrijventerrein?
  • Hoe wordt de beveiliging van het bedrijventerrein buiten werktijd gewaarborgd?
  • Hoe vindt het beheer van de buitenruimte rondom de locatie plaats?
  • Hoe wordt er invulling gegeven aan de mogelijkheid voor vluchtelingen om te gaan werken, welke begeleiding krijgen zij en hoe zijn de ervaringen hiermee op de huidige opvanglocatie?
  • Is er een mogelijke precedentwerking voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen?

Naar aanleiding hiervan heeft het BIZ-bestuur op maandag 2 oktober samen met enkele ondernemers een overleg gehad met wethouder Hitipeuw. Uit dit gesprek hebben wij nogmaals opgemaakt dat het collegebesluit van 11 juli jl. om deze opvanglocatie in te richten, niet meer terug te draaien is. 

Wij richten ons als BIZ dan ook het minimaliseren van de impact op de directe omgeving. De wethouder heeft hierbij aangegeven al het mogelijke in het werk te stellen om dit mogelijk te maken. Zij realiseert zich hierbij dat hiervoor mensen en middelen beschikbaar gesteld moeten worden door de gemeente. Zo is er budget voor de inzet van extra beveiliging door Securitas, het houden van korte lijnen met handhaving en het maken van duidelijke afspraken met de vluchtelingen (niet rondhangen rondom bedrijven en/of op eigen terrein) en de handhaving hiervan. 

Mede door de ervaringen met de huidige opvang in Kedichem en de eerdere opvang in Lexmond komt er een overleggroep met omwonenden. De BIZ heeft aangegeven zitting te zullen in nemen in dit overleg om te zorgen dat al voor de opening van de opvang de benodigde zaken geregeld zijn.

Wij komen hiervoor graag in contact met de contactpersonen van de omliggende bedrijven om dit verder te bespreken. Graag vernemen wij van u welke zaken meegenomen moeten worden in deze vervolggesprekken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze parkbeheerder Percy Douglas via parkbeheerder@bbvianen.nl.

Deze brief is per post verstuurd aan de bedrijven die gevestigd zijn direct rondom de locatie. Dit zijn De Lage Biezenweg, de lage nummers van De Limiet, de Eendrachtsweg, de Havenweg en een gedeelte van de Sportlaan. Tevens zal deze brief worden verspreid via de gebruikelijke e-mail nieuwsbrief en worden gepubliceerd op de website. 

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Het BIZ-bestuur

Overzicht